Doprava & Reklamace

Dopravní podmínky

 1. Prodávající je povinný objednávku kupujícího splnit a zboží odeslat kupujícímu ve lhůtě do 7 dní od dodání zboží dodavatelem (pokud je zboží na skladě), nebo výrobcem zboží prodávajícího. Ve specifických případech se může tato lhůta prodloužit o lhůtu určenou dodavatelem, nebo výrobcem. Specifickým případem se rozumí i objednávka nového zboží a jeho výroba na základě individuálního zadání objednavatelem. Tímto případem se rozumí i gravírování. V takových případech se dohodne individuální doba dodání, maximálně do 60 dní od zadání objednávky.
 2. Kupující je povinný převzít zboží v místě, které je uvedené v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím.
 3. Zboží se považuje za dodané v okamžiku doručení zboží na adresu uvedenou v akceptaci objednávky a převzaté v okamžiku fyzického převzetí zboží kupujícím, resp. jeho oprávněným zástupcem nebo odmítnutím převzetí zboží, které dopravce vyznačí v protokolu o doručení a předání zboží.
 4. Kupující je povinný zkontrolovat zásilku, tedy zboží jako i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozený, je povinný tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinný kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, kterého správnost potvrdí dopravce.
 5. Kupující je oprávněný odstoupit od kupní smlouvy i před začátkem plynutí lhůty na odstoupení od smlouvy, t.j. i před převzetím zboží od prodávajícího. prodávající je povinný bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dní ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy vrátit spotřebitelovi veškeré platby, které od něj přijal na základě smlouvy nebo v souvislosti s ní, vrácení nákladů na dopravu, dodání a poštovné a jiných nákladů a poplatků, a to stejným způsobem, jaký použil kupující pro svou platbu kupní ceny zboží. Tím není dotčeno právo kupujícího dohodnout se s prodávajícím na jiném způsobu platby (vrácení kupní ceny zboží), přičemž v souvislosti s tím kupujícímu nebudou účtované žádné další poplatky.

Našim zákazníkům nabízíme možnost osobního odběru zboží v České republice Showroom DIC, Washingtonova 5, 11 000 Praha 1.

Zboží kupujícímu zasíláme až po jeho uhrazení. Dopravu zboží zajišťujeme prostřednictvím přepravní služby DHL nebo České pošty. Zásilky jsou odeslané kupujícímu ve lhůtě do sedmi pracovních dní od přijetí objednávky. Ve specifických případech se může tato lhůta prodloužit o lhůtu určenou dodavatelem nebo výrobcem.

 

Reklamační řád

Reklamační řád společnosti D.I.C. MANUFACTURING SE IČO: 24232416, se sídlem Washingtonova 1624/5, Nové Město, 110 00 Praha (dále jen „DIC", nebo „Prodávající“)

DIC konstatuje, že předmětem její podnikatelské činnosti je kromě jiného obchod s drahými kameny a šperky.

Šperky DIC jsou vyráběné za použití nejnovějších výrobních metod, jsou jednotlivě zkoušené a procházejí přísnou kvalitativní kontrolou. Jsou označené puncem Českého puncovního úřadu podle zákona č.539/92 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů.

Tímto reklamačním řádem jsou upravené podmínky, na jejichž základě uplatňuje kupující svá práva při rozporu zboží s kupní smlouvou a dále podmínky uplatňování zodpovědnosti za chyby vůči prodávajícímu, případně jiná práva níže uvedená.

Záruční doba začíná plynout od data převzetí zboží kupujícím. Záruční doba je u veškerého zboží všeobecně 24 měsíců od data převzetí zboží, pokud si prodávající a kupující nesjednají delší záruční dobu.

V případě dodání zboží v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavků kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou; pokud není takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit. Prodávající bere na zřetel rozpor s kupní smlouvou zjištěný po dobu šesti měsíců od převzetí zboží, pokud z povahy zboží nevyplývá, že existenci rozporu musel kupující zjistit už při převzetí. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávané zboží má jakost a užitkové vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě nich uskutečněné reklamy očekávané, případně jakost a užitkové vlastnosti pro zboží takového druhu obvyklé, a že zodpovědná požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití zboží uvádí, nebo pro který se zboží obvykle používá.

Reklamaci je potřeba uplatnit písemně na adresu prodávajícího:
Washingtonova 1624/5, Nové Město, 110 00 Praha, případně ústně v prodejně DIC, a to bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků nejdéle v lhůtách uvedených v zákoně o reklamaci.

Při reklamaci je nutné předložit nabývající doklady (např. fakturu, pokladní doklad, dodací list, certifikát, záruční list k hodinkám), datum převzetí tovaru, specifikaci reklamovaných chyb.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne chyba, má kupující, v závislosti na povaze této chyby, při uplatnění záruky tato práva:

 • Pokud jde o chybu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění chyby, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, pokud to není vzhledem k povaze chyby neúměrné.
   
 • Pokud není takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od kupní smlouvy, pokud jde o chybu neodstranitelnou bránící řádnému používání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Ta samá práva kupujícímu náleží, pokud:

 • jde sice o chyby odstranitelné, avšak kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad zboží řádně používat. Za opětovné vyskytnutí vad se považuje, pokud se stejná vada bránící řádnému používání, která byla v záruční době už nejméně dvakrát odstranění vyskytne opět. Větším počtem vad se rozumí, pokud má zboží současně aspoň tři chyby bránící jeho řádnému používání.
   
 • jde o jiné neodstranitelné vady a kupující nepožaduje výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo odstoupení od kupní smlouvy

Reklamace se nevztahují na případy, kdy vznikne chyba nebo poškození prokazatelné nesprávným používáním anebo jiným nesprávným jednáním kupujícího:

 • prokazatelným nedovoleným zásahem do přístroje (zboží)
   
 • pokud nese předložený "Záruční list" zjevné známky uskutečněných změn údajů nebo pokud je na zboží odlišné identifikační či výrobní číslo od toho, které je uvedené v záručním listě
   
 • na vady, které vznikly běžným opotřebováním zboží
   
 • vady vzniklé neodborným zásahem kupujícího, případně jiné neoprávněné osoby


Reklamace je prodávajícím uznaná pokud kupující dokáže, že:

 • je zboží vadné, za tímto účelem kupující předloží vadné zboží v prodejně prodávajícího
 •  
 • že se vada vyskytla v záruční době (za tímto účelem kupující předloží datum prodeje. V případě, že ke zboží byla poskytnuta delší záruční doba než obecná, je potřebné ji prokázat hlavně záručním listem, kde je vyznačena)
   
 • Kupující prokáže, že koupil zboží od prodávajícího (za tímto účelem kupující předloží platný prodejní doklad s vyznačeným datem zakoupení výrobku prokazující nákup reklamovaného zboží.


Pokud nebude kterákoliv z podmínek zde uvedených ze strany kupujícího řádně splněna, nebude reklamace uznána jako oprávněná a následně vyřízená.

Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadovaný; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou není možné odstranit.

Pokud dojde k výměně vadného zboží za nové, nebo byla vyměněna součástka zboží, začne běžet nová záruční doba k danému zboží, resp. k jeho nové části, znovu od převzetí nového zboží, resp.zboží s novou součástkou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží podle záznamu v záruční opravě. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nutných nákladů spojených s reklamací. Stejné právo náleží i kupujícímu v případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady zboží. Náklady spojené s přepravou zboží ke kupujícímu po vyřízení reklamace jsou hrazené prodávajícím.