Podmínky ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochraně osobních údajů věnujeme maximální pozornost.

Společnost D.I.C. MANUFACTURING SE, IČO 24232416, se sídlem Washingtonova 1624/5, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha (dále „Provozovateľ“) shromažďuje,  zpracovává  a  používá  osobní  údaje  v souladu s  Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takovýchto údajů a se zákonem č. 18/2018 Z. z. o ochraně osobních údajů a dělá vše potřebné tak, aby zabezpečila soulad s těmito právními předpisy. 

Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje jen za účelem, na který byly získané. Provozovatel prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje jen v souladu s dobrými mravy a bude tak činit způsobem, který neodporuje zákonu o ochraně osobních údajů, ani jiným všeobecně závazným právním předpisem a ani nebude tyto předpisy obcházet. Provozovatel po splnění účelu zpracování osobních údajů, bez zbytečného odkladu zabezpečí likvidaci osobních údajů pokud to zákon nevyžaduje jinak.

Provozovatel zabezpečí přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů, též chrání zpracované osobní údaje před jejich poškozením, zničením, ztrátou, změnou, neoprávněným přístupem a zpřístupněním, poskytnutím nebo zveřejněním, jako i před jakýmikoliv jinými nepřípustnými způsoby zpracování a za tímto účelem přijal a přijímá přiměřené bezpečnostní opatření odpovídající způsobu zpracování osobních údajů.

Provozovatel bude zpracovávat osobní údaje v souladu s právy dotyčné osoby. Dotyčná osoba má právo získat od provozovatele potvrzení o tom, zda se zpracovávají osobní údaje, které se jí týkají.

Pokud provozovatel takové osobní údaje zpracovává, dotyčná osoba má právo získat přístup k těmto osobním údajům a informace o:

- účelu zpracování osobních údajů,
- kategorii zpracovávaných osobních údajů,
- identifikaci příjemce nebo o kategorii příjemce, kterému byli nebo mají být osobní údaje poskytnuté, zejména o příjemci v třetí zemi nebo o mezinárodní organizaci, pokud je to možné
- době uchovávání osobních údajů; pokud to není možné, informaci o kritériích jejího určení,
- právně požadovat od provozovatele opravu osobních údajů týkajících se dotknuté osoby, jejich vymazání nebo omezení jejich zpracování, nebo o právu zamítat zpracování osobních údajů,
- zdroji osobních údajů, pokud se osobní údaje nezískali od dotyčné osoby,
- existenci automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování.

Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu.

Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395)
  • společnosti podílející se na expedici zboží (PPL, GLS, Zásilkovna, Balíkovna, ČP, DHL)
  • společnosti podílející se na expedici plateb (ComGate Payments, a.s., Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, E-mail: platby-podpora@comgate.cz , Tel: +420 228 224 267, přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana.)
  • poskytovatel e-mailingové služby (Ecomail, LeadHub)

 

Práva dotyčných osob

Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu opravil nesprávné osobní údaje, které se ho týkají. Se zřetelem na účel zpracování osobních údajů má dotyčná osoba právo na doplnění neúplných osobních údajů. 

Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, jako: 

- osobní údaje už nejsou potřebné na účel, na který se získali nebo jinak zpracovávali,
- dotyčná osoba odvolá souhlas, na základě kterého se zpracování osobních údajů vykonává, a neexistuje jiný právní základ pro zpracování osobních údajů,
- dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů a nepřevažují žádné oprávněné důvody na zpracování osobních údajů
- osobní údaje se zpracovávají nezákonně.

Dotyčná osoba má právo na to, aby provozovatel omezil zpracování osobních údajů, pokud: 

- dotyčná osoba zamítá správnost osobních údajů, a to po dobu umožňující provozovatelovi ověřit správnost osobních údajů,
- zpracování osobních údajů je nezákonné a dotyčná osoba zamítá vymazaní osobních údajů a žádá namísto toho omezení jejich použití,
- provozovatel už nepotřebuje osobní údaje na účel zpracovaní osobních údajů, ale
- potřebuje je dotyčná osoba na uplatnění právního nároku, nebo
- dotyčná osoba zamítá zpracování osobních údajů. 

Dotyčná osoba má právo získat osobní údaje, které se jí týkají a které poskytla provozovatelovi, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a má právo přenést tyto osobní údaje dalšímu provozovatelovi, pokud je to technicky možné. Právo na přenos se nevztahuje na zpracování osobních údajů nevyhnutelné na splnění účelu realizovaného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci svěřené provozovatelovi. 

Dotyčná osoba má právo zamítnout zpracování jejích osobních údajů z důvodu týkajícího se její konkrétní situace vykonávané v rámci oprávněného zájmu provozovatele, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Provozovatel nesmí dále zpracovávat osobní údaje, pokud neprokáže nevyhnutelné oprávněné zájmy na zpracování osobních údajů, které převažují nad právy nebo zájmy dotyčné osoby, nebo důvody na uplatnění právního nároku. 

Dotyčná osoba má právo zamítnout zpracování osobních údajů, které se jí týkají, na účel přímého marketingu včetně profilování v rozsahu, v jakém souvisí s přímým marketingem. Pokud dotyčná osoba namítá zpracování osobních údajů na účel přímého marketingu, provozovatel dále osobní údaje na účel přímého marketingu nesmí zpracovávat. 

Dotyčná osoba má právo na to, aby se na ni nevztahovalo rozhodnutí, které je založené výlučně na automatizovaném zpracovávání osobních údajů včetně profilování a které má právní účinky, které se jí týkají nebo ji podobně významně ovlivňují pokud se to netýká osobních údajů nezbytných pro uzavření smlouvy nebo plnění smlouvy mezi dotyčnou osobou a provozovatelem.

Dotyčná osoba má právo podat podnět na šetření ve smyslu §100 zákona č.: 18/2018 Z.z. o ochraně osobních údajů pokud má podezření, že s jejími osobními údaji je nakládáno nezákonným způsobem nebo pokud zpracováním jejích osobních údajů nebo porušením bezpečnosti zpracování došlo k porušení jejích práv. Dotyčná osoba má právo hájit svá práva prostřednictvím zodpovědné osoby nebo podáním podnětu na šetření, stížností, dozorčímu orgánu, na Slovensku Úřadu na ochranu osobních údajů v smyslu §100 zákona č.: 18/2018 Z. z

Svá práva na přístup k vašim osobním údajům, jejich opravu, podání vysvětlení, odstranění závadného stavu formou blokování, doplnění nebo likvidace osobních údajů, jako i právo na ospravedlnění, které vám přiznává ZOOÚ můžete uplatnit prostřednictvím následující e-mailové adresy: showroom.praha@dicholding.com